Ban Tổ chức – Huấn luyện
Đăng lúc 03-02-2016 14:18:42

1. Chức năng

- Tham mưu Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh, thành phố phát động và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội gắn với công tác xây dựng tổ chức Hội......

2. Nhiệm vụ

3. Biên chế

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng