Ban Tuyên giáo
Đăng lúc 03-02-2016 14:18:22

1. Chức năng

- Nghiên cứu, năm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên hội nông dân để phản ánh kịp thời, tham mưu với Ban thường vụ có biện pháp giải quyết,...

2. Nhiệm vụ

3. Biên chế:

Các bài mới đăng