Ban Dân tộc - Tín Ngưỡng
Đăng lúc 03-02-2016 14:18:57

1. Chức năng

-  Tham mưu giúp Ban thường vụ, Thủ trưởng cơ quan Hội nông dân tỉnh, thành phố về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy cơ quan Hội nông dân.....

2. Nhiệm vụ

3. Biên chế

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng